Verimlilik, kısaca elde edilen çıktının (mal, hizmet) üretime giren, girdi veya girdilere (emek, sermaye, materyal, enerji ve teknoloji gibi üretken güçlere) matematiksel oranıdır.

Verimlilik, bir ulusun yaşam standardını belirlemesi açısından diğer tüm faktörlerden daha büyük bir paya sahiptir ve uygun dönemde ekonomik performansının en iyi göstergesidir. Ayrıca verimlilik, ulusların gelişmişlik düzeylerinin sırasını belirler. Tabii ki bu kavram kurumlar için geçerlidir. Bir kurumun amacını ve hedefini belirlemesi şarttır. Bu amaç ve hedeflere varılmasını sağlayacak yöntemleri bulmak ve bu yöntemlerin uygulanışını denetlemek yönetimin temel görevlerinden biridir.

Yüksek Verimlilik

Üretim ve hizmet sektöründeki bir kurumun verimliliği yükseltmek için paylaştığı bazı temel amaçlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Pazardaki diğer kurumlardan daha iyi üretim yapmak ya da hizmet vermek. Kurumun pazar payını yükseltmek. Teknoloji açısından sektörün liderliğini üstlenmek. Optimum işlem hacmine ulaşmak. Satış hacmini ve kârını yükseltmek. Çalışanların motivasyonunu yükseltmek. Bütün bu amaçların, hepsinin gerçekleştirilebilmesi için var olan en önemli unsur, insanları verimli kılmaktır. Kurumun amaçlarına çalışanların çabalarıyla ulaşacağını bilmesi gerekmektedir. Kurumlar, insan kaynaklarının kullanımını geliştirme yönünde tabii ve geçici bir yaklaşımın tersine, artan oranda bir yaklaşımı kullanmak zorundadırlar. Bu da çalışmaların verimliliğini arttırma yollarının dikkatle ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir. Verimliliği arttırmak için potansiyel alanlar bir kez saptandıktan sonra, bu alanların iyi bir çalışma sonucu değerlendirilmesi çok yakın bir gelecekte kurumda verimliliğin artması için uygun bir ortam sağlayabilecektir. Bu açıdan üst yönetim verimlilik konusunda profesyonel danışmanlık şirketlerden destek almalıdır.

İnsan Kaynaklarında Kalite Unsurları

Verimliliği arttırmaya yönelik organize çalışmalarda ilk aşama, insan kaynakları yönetimindeki tüm fırsatları ve özel uygulamaları incelemektir. Her kurum gerçekte kendine özgüdür ve her kurumdaki bölüm ve birimler de insan kaynakları yönetiminden yararlanabilmelidirler. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla verimlilik ve kalite çabalarında gerekli değişime açık olan kurumlar her zaman büyüme ve gelişme sürecinde, çalışanları da yüksek hayat standardı ve kalitesiyle başarıya ulaşacaktır.

Kurumsal yönetimin önemli bir unsuru olan işbirliği, verimliliğin arttırılmasında da önemli rol oynamaktadır. Kurumda çalışan herkes verimlilik artışına katkıda bulunabilir. İşte bundan dolayıdır ki, verimliliğin arttırılması, sosyal anlayışın ve iş barışının egemen olduğu bir ortam içerisinde takım çalışması yapılmak suretiyle olabilmektedir.

Kurumsal yönetim ile birlikte çalışanlar, verimlilik artırılması girişimlerindeki katkılarının daha fazla olmasını istemektedirler. Bu isteği gerçekleştirmek çalışanların kişiliğine uygun gelen biçimde olursa verimliliğin artması ile birlikte işin yapılması da kolaylaştırılmış olacaktır.

‘’Yönetim, başarı merdivenine tırmanmada verimliliktir; liderlik, merdivenin doğru duvara yaslanıp yaslanmadığını belirler.’’ Stephen Covey ‘‘Üretkenlik hiçbir zaman şansın sonucu değildir. Her zaman mükemmelliğe, akıllı planlamaya ve odaklamış çabaya bağlıdır.’’ Paul J. Meyer ‘’Verimlilik, hayatta kalmanın temelidir. Etkililik başarının temelidir.‘’ John C. Maxwell ’’Verimlilik hayal gücünden daha yüksek bir önceliktir.’’ Adam Christopher