BİST
94938
ALTIN
359.789
DOLAR
6.6544
STERLİN
8.2996
EURO
7.2707
Lütfi İNCİROĞLU
Lütfi İNCİROĞLU
Yazarın Makaleleri
Zorlayıcı nedenler ve iş sözleşmesinin feshi
Zorlayıcı nedenlerle faaliyeti durdurulan ve kısa çalışma uygulanan işyerinde işçi, ihbar önelli fesih yapabilir mi? Kısa çalışma; İşsizlik Sigortası Kanunu'nda, 'Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle...
Kısa çalışmayı, ücretsiz izin uygulamasından ayıran beş önemli ölçüt
Kısa çalışma; İşsizlik Sigortası Kanunu'nda, 'Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu...
İşyeri girişinde çalışanların ateşi ölçülebilir mi?
İşyeri girişinde çalışanlara koronavirüs hastalığı kapsamında vücut sıcaklığı kontrolü yapılabilir mi? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, 'İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli...
Günaşırı çalışma sisteminde hafta tatili
24 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sisteminde hafta tatiline hak kazanma Uygulamada işin niteliğinden kaynaklanan bazı işlerde 24 saat çalışma ve en az 24 saat dinlenme ya da 24 saat çalışma 48 saat dinlenme sistemi ile çalışma usullerinin...
İşveren feshi ne şartlarda geçerlidir?
İşçiden istifa dilekçesi alınıp, ayrıca ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi işveren feshi mi sayılır? Uygulamada sıkça rastlanan durumlardan birisi de işçiden istifa dilekçesi alınıp, ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi ve aynı zamanda...
İşçi periyodik sağlık kontrolünden kaçınabilir mi?
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre, 'Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden...
İşçilere verilen toplu taşıma kartları vergiden istisna mıdır?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun m.23/10 nolu bendinde yer alan değişiklik öncesi hüküm gereğince; hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri gelir...
Çıraklıkta geçen sürelerin kıdem tazminatına etkisi
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu m.3/c'ye göre çırak, 'çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi”...
İhbar tazminatının peşin ödenmesi
İşçi, ihbar tazminatını peşin ödeyerek iş sözleşmesini feshedebilir mi? 4857 sayılı İş Kanunu m.17'de, iş sözleşmesinin feshi sırasında, ihbar öneline uymayan tarafın, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olduğu...
İş yeri iç yönetmelikleri nasıl uygulanır?
İşverence hazırlanan işyeri iç yönetmelikleri işçinin onayına tabi midir? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 8 nci maddesinde iş sözleşmesine göre, 'İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın...
İşçiye ihtar verilmesinin hukuki sonuçları
4857 sayılı İş Kanunu'nun iş güvencesini düzenleyen 18, 19, 20 ve 21 inci maddeleri sırasıyla, iş sözleşmesi feshinin geçerli bir sebebe dayandırılmasını, feshin usulünü, itirazı ve geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını...
İşçi yıllık ücretli izinde iken, mazeret izni talep edebilir mi?
4857 sayılı İş Kanunu'nun Ek 2 nci maddesine göre, 'İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli...
İşçi ücreti peşin ödenebilir mi?
İşçi ücretinin peşin ödenmesinin yasal dayanağı var mıdır? Üretimde işgücü vazgeçilmez bir koşuldur. Doğaldır ki bu sürece katılan emek sahibinin bunun karşılığında bir yarar elde etmeleri gerekir. Bu yarar işgücünün fiyatını...
Kısmî süreli olarak çalışan işçinin asgari ücreti
Birden çok işyerinde kısmi süreli olarak çalışanın asgari ücreti nasıl hesaplanır? 4857 sayılı Kanun, uygulamada yaygınlık kazanan bu konuda işçiyi koruyucu hükümler getirmiştir. 4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde, 'kısmi...
“Ücretsiz izinler kıdem süresine eklenebilir mi?”
1475 sayılı mülga İş Kanununun yürürlükteki m.14/1'e göre,” işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye...kıdem tazminatı ödenir” denilmiştir. Fakat...
İş kazasında işverenin tazminat sorumluluğu
İş kazalarında işverenin hangi hallerde tazminat sorumluluğu yoktur? Özel hukukta sözleşme ilişkilerinde veya haksız fiillerde borçlunun ya da failin sorumluluğunu belirlerken fiille (ya da sebeple) sonuç arasında bulunması gereken uygun illiyet...
Mazeret İzinleri nasıl kullanılır veya kullanılmaz?
Yıllık izin süresine rastlayan evlenme, doğum, ölüm gibi sebeplerle verilen mazeret izinleri yıllık ücretli izin günlerinden sayılır mı? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53 üncü maddesine göre, 'İşyerinde işe başladığı günden...
“Başkasına ait tebligatın açılması özel hayatın gizliliğini ihlal eder mi?”
İşçinin şahsına yapılan tebligatın işyerinde işveren vekili tarafından açılıp okunması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur mu? Yargıtay'a göre, '5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 134 üncü maddesinde düzenlenen...
Alt işveren ve asıl işverenin işçiye yaptırımı nedir?
Alt işveren işçisi ücret alacağı ile ilgili arabulucuya başvurursa, asıl işveren de sürece katılmak zorunda mıdır? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2 nci maddesinin 6 ve 7 nci fıkralarına göre, 'Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü...
İş sözleşmesi feshedilen işçinin yaşlılık aylığı
İş sözleşmesi bildirimli feshedilen işçi, bu süre içinde yaşlılık aylığına başvurursa fesih bildirimi geçersiz mi olur? Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin son kararına göre, 'Fesih bildirimi karşı tarafa ulaşması ile sonuçlarını...
İş kazasında yaralanan işçinin manevi tazminat hakkı
İş kazasında yaralanan ancak meslekteki kazanma gücünde kayıp olmayan işçi manevi tazminat alabilir mi? Manevi tazminat, zarar görenin kişilik haklarında iradesi dışında meydana gelen manevi zararların giderilmesinin tazmin ve telefi edilmesidir....
Fazla mesai ücreti üst düzey yönetici için geçerli midir?
Çalışma süresini kendisi belirleyen üst düzey yönetici, hafta ve genel tatil günlerinde çalışırsa tatil ücreti alabilir mi? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4 üncü maddesinde; işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin...
Kıdem tazminatı hesabı hakkında 9 temel unsur
Yargıtay'a göre, kıdem tazminatı hesabı için, işçinin çalıştığı süre, fasılalı çalışma olup olmadığı, bu süre içinde ihbar önelini altı hafta aşan istirahat raporu alınıp alınmadığı, ücretsiz izin uygulaması olup olmadığı,...
Manevi tazminat hakkı hangi durumları kapsar?
Fesih sürecinde güvenlikte bekletilen ve içeri alınmayan işyeri avukatı manevi tazminata hak kazanabilir mi? Manevi tazminat, zarar görenin kişilik haklarında iradesi dışında meydana gelen manevi zararların giderilmesinin tazmin ve telafi edilmesidir....

banner363