BİST
122142
ALTIN
300.140
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530
Lütfi İNCİROĞLU
Lütfi İNCİROĞLU
Yazarın Makaleleri
İş yeri iç yönetmelikleri nasıl uygulanır?
İşverence hazırlanan işyeri iç yönetmelikleri işçinin onayına tabi midir? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 8 nci maddesinde iş sözleşmesine göre, 'İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın...
İşçiye ihtar verilmesinin hukuki sonuçları
4857 sayılı İş Kanunu'nun iş güvencesini düzenleyen 18, 19, 20 ve 21 inci maddeleri sırasıyla, iş sözleşmesi feshinin geçerli bir sebebe dayandırılmasını, feshin usulünü, itirazı ve geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını...
İşçi yıllık ücretli izinde iken, mazeret izni talep edebilir mi?
4857 sayılı İş Kanunu'nun Ek 2 nci maddesine göre, 'İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli...
İşçi ücreti peşin ödenebilir mi?
İşçi ücretinin peşin ödenmesinin yasal dayanağı var mıdır? Üretimde işgücü vazgeçilmez bir koşuldur. Doğaldır ki bu sürece katılan emek sahibinin bunun karşılığında bir yarar elde etmeleri gerekir. Bu yarar işgücünün fiyatını...
Kısmî süreli olarak çalışan işçinin asgari ücreti
Birden çok işyerinde kısmi süreli olarak çalışanın asgari ücreti nasıl hesaplanır? 4857 sayılı Kanun, uygulamada yaygınlık kazanan bu konuda işçiyi koruyucu hükümler getirmiştir. 4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde, 'kısmi...
“Ücretsiz izinler kıdem süresine eklenebilir mi?”
1475 sayılı mülga İş Kanununun yürürlükteki m.14/1'e göre,” işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye...kıdem tazminatı ödenir” denilmiştir. Fakat...
İş kazasında işverenin tazminat sorumluluğu
İş kazalarında işverenin hangi hallerde tazminat sorumluluğu yoktur? Özel hukukta sözleşme ilişkilerinde veya haksız fiillerde borçlunun ya da failin sorumluluğunu belirlerken fiille (ya da sebeple) sonuç arasında bulunması gereken uygun illiyet...
Mazeret İzinleri nasıl kullanılır veya kullanılmaz?
Yıllık izin süresine rastlayan evlenme, doğum, ölüm gibi sebeplerle verilen mazeret izinleri yıllık ücretli izin günlerinden sayılır mı? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53 üncü maddesine göre, 'İşyerinde işe başladığı günden...
“Başkasına ait tebligatın açılması özel hayatın gizliliğini ihlal eder mi?”
İşçinin şahsına yapılan tebligatın işyerinde işveren vekili tarafından açılıp okunması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur mu? Yargıtay'a göre, '5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 134 üncü maddesinde düzenlenen...
Alt işveren ve asıl işverenin işçiye yaptırımı nedir?
Alt işveren işçisi ücret alacağı ile ilgili arabulucuya başvurursa, asıl işveren de sürece katılmak zorunda mıdır? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2 nci maddesinin 6 ve 7 nci fıkralarına göre, 'Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü...
İş sözleşmesi feshedilen işçinin yaşlılık aylığı
İş sözleşmesi bildirimli feshedilen işçi, bu süre içinde yaşlılık aylığına başvurursa fesih bildirimi geçersiz mi olur? Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin son kararına göre, 'Fesih bildirimi karşı tarafa ulaşması ile sonuçlarını...
İş kazasında yaralanan işçinin manevi tazminat hakkı
İş kazasında yaralanan ancak meslekteki kazanma gücünde kayıp olmayan işçi manevi tazminat alabilir mi? Manevi tazminat, zarar görenin kişilik haklarında iradesi dışında meydana gelen manevi zararların giderilmesinin tazmin ve telefi edilmesidir....
Fazla mesai ücreti üst düzey yönetici için geçerli midir?
Çalışma süresini kendisi belirleyen üst düzey yönetici, hafta ve genel tatil günlerinde çalışırsa tatil ücreti alabilir mi? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4 üncü maddesinde; işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin...
Kıdem tazminatı hesabı hakkında 9 temel unsur
Yargıtay'a göre, kıdem tazminatı hesabı için, işçinin çalıştığı süre, fasılalı çalışma olup olmadığı, bu süre içinde ihbar önelini altı hafta aşan istirahat raporu alınıp alınmadığı, ücretsiz izin uygulaması olup olmadığı,...
Manevi tazminat hakkı hangi durumları kapsar?
Fesih sürecinde güvenlikte bekletilen ve içeri alınmayan işyeri avukatı manevi tazminata hak kazanabilir mi? Manevi tazminat, zarar görenin kişilik haklarında iradesi dışında meydana gelen manevi zararların giderilmesinin tazmin ve telafi edilmesidir....
Bulaşıcı hastalık durumunda iş aktinin feshi
Bulaşıcı bir hastalığa tutulan işçi, bu nedenle haklı fesih yapabilir mi? İşçiye haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu'nun m.24/I- (b)'ye göre, 'İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan...
"Kişisel veri" kavramının iş hukukundaki karşılığı...
Kişisel verileri kaydetmeden önce öğrenmek, hafızada tutulan kişisel verileri başkalarına açıklamak, kişisel verilere salt duyu organları aracılığıyla vakıf olmak kişisel verileri 'ele geçirme” olarak değerlendirilebilir mi? Uygulamada...
Mobbing iddiası ispat edilmek zorunda mıdır?
4857 sayılı İş Kanununda, cinsel tacizden daha da yaygın olarak uygulanan ve üst kavram niteliğinde olan mobbing (psikolojik taciz) ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Mobbing (psikolojik taciz) konusu sadece 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda...
Whatsapp yazışmaları işveren için delil olabilir mi?
Dünya da son 15-20 yıldır teknolojide akıl almaz bir şekilde ilerlemeler kaydedildi. İnsan ilişkilerinde kitle iletişim araçlarının kullanımı yediden yetmişe bağımlılık derecesinde yaygınlaştı. Elbette ki bu durum işçi-işveren ilişkilerini...
Ayrımcılık tazminatı hangi durumlarda istenebilir?
Hamileliği nedeniyle işe alınmayan kadın işçi, İş Kanunu uyarınca, ayrımcılık tazminatı isteyebilir mi? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5 nci maddesine göre, 'İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce,...
Evlenen kadının kıdem tazminatı neye göre ödenir?
Kocasından boşanıp sonra tekrar aynı kocayla evlenerek iş sözleşmesini fesheden kadın işçiye, kıdem tazminatı ödenir mi? 1475 sayılı Mülga İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14 üncü maddesinde, kadın işçilere evlilik nedeniyle...
Engelli işçiler kısmi süreli olarak çalıştırılabilir mi?
4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesine göre, 'İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına...
İşveren hangi durumda tazminat alabilir?
İşçinin belirli süreli iş sözleşmesini haklı neden olmaksızın feshi halinde, işveren hangi tazminatları isteyebilir? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24 ve 25 inci maddelerinde işçi ve işverenin derhal fesih hakları ve fesih sebepleri düzenlenmiştir....
İşçinin ölümü durumunda tazminat...
İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına hem kıdem hem de ölüm tazminatı ödenir mi? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin...

banner349