Lütfi İNCİROĞLU Takip et

Lütfi İNCİROĞLU / Son Makaleleri

Lütfi İNCİROĞLU / Bütün Yazıları

banner363

banner453

banner454

banner403

Lütfi İNCİROĞLU

Bütün Yazıları

Lütfi İNCİROĞLU

Bir dönem kısmi süreli bir dönem de tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalıdır?

Küresel ekonominin hüküm sürdüğü dünyamızda yaşanan ekonomik krizler ve salgın hastalıklar (sars, mers, ebola ve koronavirüs gibi), nedeniyle istihdamda ciddi daralmalar meydana gelmekte ve ortaya çıkan işsizlik sorunu sosyal yapıyı olumsuz...
09 Haziran 2021

İş kazası ve meslek hastalılarına karşı işçiye kaza sigortası yaptıran işveren tazminat borcundan kurtulabilir mi?

Dünyada teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte tehlike arz eden işletmelerin sayısı da artırmaya başlamıştır. Tehlike arz eden işletme sahipleri ve varsa işletenleri işletme faaliyetlerinden doğan zararların karşılanması konusunda büyük...
02 Haziran 2021

İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinden doğan sorumluluğunu bertaraf etmek için sorumsuzluk anlaşması yapabilir mi?

Sorumsuzluk anlaşması öğretide, 'Gelecekte doğması muhtemel bir borcu ortadan kaldırmayı ve sınırlandırmayı amaçlayan anlaşmalar olarak” tanımlanmaktadır[1]. Türk hukukunda sorumsuzluk anlaşmalarını kesin hükümsüz kılan bazı...
26 Mayıs 2021

İdari bir kararla kapatılan işyeri çalışanları haklı fesih yaparak tazminat talebinde bulunabilir mi?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgın sürecinde, hastalığın etkisini azaltılmak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve bazı işyerlerin de idarece alınan kararlarla geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir....
20 Mayıs 2021

Uzaktan çalışanın sağlığını olumsuz etkileyen etmenler nelerdir?

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte, teknolojinin nimetlerinden azami derecede yararlanmak isteyen işletmeler, bilgisayar ter­minali başında çok uzun saatler iş yapan çalışanların uzaktan çalışmasını (evde-tele) tercih etmektedirler....
17 Mayıs 2021

Uzaktan çalışma, çalışanı hangi yönlerden olumsuz biçimde etkileyebilir?

Uzaktan (tele-evde) çalışma uygulama­ları çalışanlar ve işverenlere, özellikle teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte farklı imkânlar sunmaktadır. Ailede ebeveynlerin her ikisinin de çalışması ve bekâr anne ya da baba sayısındaki...
05 Mayıs 2021

İşveren, ücret hesap pusulası ve benzeri belgeleri işçiye elektronik platform üzerinden gönderebilir mi?

Dünya dijital çağı yaşarken insanoğlu ihtiyacı olan her şeye kolay yoldan ulaşabilir ve gün geçtikçe daha fazlasını bekler ve ister hale gelmiştir. Aynı paralelde şirketler de iş süreçlerini geliştirmek ve işletmenin yetkinliklerini...
29 Nisan 2021

İşçinin, birden fazla işveren tarafından birlikte istihdam edilmesi halinde, işçilik alacaklarından kim sorumludur?

Uygulamada özellikle grup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin bir kısmı aynı anda birden fazla işverene ve birlikte hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organizasyonu...
22 Nisan 2021

Haklı bir neden yokken fazla çalışmaya katılmayan işçi işten çıkarılabilir mi?

İşçinin fazla çalışma yapmamasını haklı kılan bir neden yoksa, fazla çalışmaya katılmaması haklı fesih nedeni midir? Fazla çalışma uygulaması, 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenmiştir (m.41). Fazla çalışma, Kanunda yazılı...
14 Nisan 2021

İş uyuşmazlığında işverence düzenlenen ücret bordrosunun geçerliliği sorunu

İşçinin ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu'nda, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır (m.32/1). Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir...
07 Nisan 2021

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi kötü niyet tazminatından yararlanabilir mi?

İş sözleşmesinin taraflı olan işçi ve işverenden haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uygun davranmaları beklenir. Ancak maalesef iş ilişkilerinin zaman içinde bozulmaya başlamasıyla birlikte...
31 Mart 2021

İş sözleşmesi ile genel tatil ücretleri aylık ücrete dahil edilebilir mi?

Uygulamada taraflarca imzalanan iş sözleşmelerine yılda 90 gün ve 270 saate kadar yapılan fazla çalışmaların aylık brüt ücrete dahil edileceği şeklinde hükümler konulduğu ve bu durumun Yargıtay'ca da kabul edildiği bilinmektedir[1]....
24 Mart 2021

Yasağa rağmen işçi çıkaran işvereni bunlar bekliyor...

Fesih yasağına rağmen işçi çıkaran işveren idari para cezası dışında hangi hukuki sonuçlarla karşılaşabilir? 2020 yılının Mart ayı itibariyle Dünya'da ilan edilen pandemi nedeniyle çalışma ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır....
18 Mart 2021

Birden fazla işveren ve sorumluluk durumları

Bir iş sözleşmesi ile birden çok işverenin birlikte istihdam ettiği işçinin haklarından hangi işveren sorumludur? 'Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin...
10 Mart 2021

Sözleşmenin bitmesi ve kıdem tazminatı hakkında...

Belirli süreli iş sözleşmenin yenilenmeyeceği işverence bildirilmişse, işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Yargıtay'a göre, 'Halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14 üncü...
04 Mart 2021

Alt işveren işçisinin ölümlü iş kazasında asıl işverenin cezai sorumluluğu var mıdır?

4857 sayılı Kanun'un 2 nci maddesine göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında...
24 Şubat 2021

İşveren, ara dinlenmesinde işçinin işyeri dışına çıkışını yasaklayabilir mi?

Yargıtay, ara dinlenmesinde işçilerin işyerini terk etmeyeceğinin toplu iş sözleşmeleriyle geçerli olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenme süresini serbestçe kullanabilir. Bu süre içinde...
17 Şubat 2021

İşveren, çalışanların kurumsal e-posta adreslerini hangi hallerde denetleyebilir?

Anayasa Mahkemesinin 21 Ocak 2021 tarihli kararına göre, işverenin çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının ve iletişim içeriklerinin incelenmesini haklı kılacak meşru gerekçeleri varsa, çalışanlar şeffaf bir biçimde önceden...
10 Şubat 2021

Tedavi gördüğü hekimden, çalışabilir belgesi almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 96 ncı maddesine göre, 'Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık...
03 Şubat 2021

Süt izni ve 'iş kazası' kapsamına giren koşullar...

Kadın işçinin süt izni kapsamında eve dolmuşla giderken yolda geçirdiği trafik kazası iş kazası mıdır? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre, Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için...
27 Ocak 2021

Kocasından önce boşanan ve sonra eski kocası ile tekrar evlenen kadın işçi, iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı isteyebilir mi?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14'üncü maddesine göre, kadın işçinin hizmet akdini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak kadın...
20 Ocak 2021

Yıllık ücretli iznini kullanan işçinin ihbar önel ücreti peşin verilerek iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 59 uncu maddesine göre, 'İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti...
13 Ocak 2021

İşçinin iş süresi dışında ve asıl işini yapmaksızın geçen zamanda meydana gelen kazalar iş kazası mıdır?

İş kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.13 ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 3/1-(g)'de tanımlanmıştır. 5510 sayılı Kanun iş kazasını; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu...
06 Ocak 2021

Hangi işveren davranışları psikolojik taciz sayılır?

İş hukukunun en önemli amacı, işçile­rin yaşamlarını ve beden bütünlüklerini korumak olmuştur. Dünyada ilk iş yasaları, işçilerin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla getirilmiş ve iş hukuku ilk önce işçilerin sağlığını...
31 Aralık 2020

'İşçi ücretinden takas ve mahsup' hakkında merak edilenler...

İşçi ücretinden yasaya aykırı takas ve mahsup yapılması işçi açısından haklı fesih nedeni midir? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 407/2 nci maddesine göre, 'İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası...
23 Aralık 2020

Covid nedeniyle faaliyeti durdurulan işyerinde, işe gidilemeyen günler yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 55 inci maddesinde yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin...
16 Aralık 2020

İstifa dilekçesini onaylayıp işleme koyan işveren, işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi?

Yargıtay'a göre, 'İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş...
09 Aralık 2020

İhbar süresi tanınmayan işçinin hakları nelerdir?

İhbar süresi tanınmadan sözleşmesi feshedilen işçi, hem ihbar tazminatı hem de iş arama izin alacağı talep edebilir mi? Yargıtay'a göre, 'İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne...
02 Aralık 2020

Kıdem tazminatı taksitli ödenirse faiz işler mi?

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödeneceğini kabul eden işçi, sonradan faiz talep edebilir mi? Yargıtay'a göre, '4857 sayılı İş Kanunu'nun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14...
25 Kasım 2020

Fazla ödenen kısa çalışma ödemeleri geri istenebilir mi?

İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz kısa çalışma ödemeleri geri istenmeyecek mi? 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile koronavirüs etkisinin...
18 Kasım 2020

Gününde ödenmeyen ücretler hakkında...

Gününde ödenmeyen ücretlerle ilgili faiz talep edebilmesi için ödeme gününden itibaren yirmi gün geçmiş olması gerekir mi? 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçi ücretlerini daha fazla güvence altına almak amacıyla ücretlerin yirmi gün...
11 Kasım 2020

Kınama cezası ve haklı nedenle işten çıkarma...

Disiplinsizlik nedeniyle kınama cezası verilen işçi, aynı eylem nedeniyle haklı nedenle işten çıkarılabilir mi? İş hukukunda işverenlere belirli koşulların varlığı halinde, işçilere disiplin cezası verme yetkisi tanınmıştır. Bu konuda...
04 Kasım 2020

İş yerine alınmamak 'işveren feshi' kapsamına girer mi?

İşçinin otomatik geçiş kartına el konulması ya da güvenlik görevlilerince işyerine alınmaması işveren feshi sayılır mı? Fesih, iş sözleşmesini derhal ya da belirli bir sürenin geçmesi ile sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli...
28 Ekim 2020

İşçinin vefatı halinde mirasçılarının kıdem tazminatını alma hakkı

İşçinin kendi kusurlu hareketi sonucu vefat etmesi halinde, mirasçıları kıdem tazminatı talep edebilir mi? 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14 üncü maddesinde, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için gerçekleşmesi...
21 Ekim 2020

İşveren, işçiye yaptırım uygulamadan önce hangi hususları gözetmelidir?

İş ilişkisinde, işverenin düzenleme yapma, yönetim ve disiplin yetkileri bulunmaktadır. İşverenin geniş anlamdaki yönetim yetkisinin en uç noktası olan disiplin yetkisi, belirli koşullarda, kurallara uymayan işçilere disiplin yaptırımları...
14 Ekim 2020

Evde uzaktan çalışan işçinin çalışma yeri iş müfettişince denetlenebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu'nda, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını devletin izleyeceği, denetleyeceği ve teftiş edeceği hüküm altına alınmıştır (m. 91/1). Çalışma hayatını düzenleyen kuralların etkin bir biçimde...
07 Ekim 2020