Tahliyesi taahhüt edilen taşınmazın hangi sözleşme kapsamında ve hangi konut veya işyerinin tahliye edileceği açıkça anlaşılır olmalı, adres bilgileri doğru ve tam olarak belirtilmelidir. Tahliye Taahhüdü herhangi bir şarta bağlı olamaz, şarta bağlı kurulan taahhütler geçersizdir.

Bu ayki yazımızda Tahliye Taahhüdü’nde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vermek istedik.

-Tahliye Taahhütnamesi Yazılı Olmak Zorunda mıdır? Tahliye Taahhüdü’nün ispatı bakımından, öncelikle, taahhüt yazılı olarak yapılmalı ve kiracının imzasını taşımalıdır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının barınma hakkı gibi çok önemli bir hakkını elinden alıyor olması dolayısıyla tahliye taahhütnamesini kiracı dışında diğer aile bireyleri imzalayamaz; ancak ve ancak, kiracı veya kiracının vekil tayin ettiği bir kişi bu sözleşmeyi imzalayabilir. Burada da genel vekaletname yetersiz kalmakta, tahliye taahhütnamesini imzalayacak kişiye bu hususta özel yetki verildiğini gösterir vekaletname düzenlenmesi gerekir. Yazılılık şartına dönecek olursak kural olarak, Tahliye Taahhüdü’nün yazılı olması gerekli ve yeterli olmakla birlikte, Tahliye Taahhüdü’nün noterlikte yapılması, kiracının taahhütnameye itiraz etme imkânını neredeyse imkânsız kılar ve olası bir hukuki ihtilafta, mahkemenin kapsamlı araştırma yapmasına gerek kalmaz.

Bir diğer önemli husus da, taşınmaz birden fazla kiracıya kiralanmışsa, Tahliye Taahhüdü’nün bütün kiracılar tarafından imzalanmış olması gerekir. Tahliyesi taahhüt edilen taşınmazın hangi sözleşme kapsamında ve hangi konut veya işyerinin tahliye edileceği açıkça anlaşılır olmalı, adres bilgileri doğru ve tam olarak belirtilmelidir. Öte yandan, Tahliye Taahhüdü herhangi bir şarta bağlı olamaz,

şarta bağlı kurulan taahhütler geçersizdir.

- Tahliye Taahhüdü’ndeki Tarihler Nedir ve Ne Şekilde Düzenlenmelidir? Tahliye Taahhüdü’nde iki adet tarih bulunur; biri düzenleme tarihi, diğeri ise tahliye tarihi... Tahliye Taahhüdü’nün tarihi, kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olmalıdır. Tahliye Taahhüdü’, kira sözleşmesinden önce veya kira sözleşmesi ile aynı tarihli ise, taahhütname yine geçersiz sayılacaktır. Tahliye tarihi, düzenleme tarihinden sonraki herhangi bir tarih olabilir.

Uygulamada, gün - ay - yıl şeklinde olmayıp da, ifadeden ne zaman olduğu anlaşılan tarihler de geçerli kabul edilir. Örneğin, “2023 yılının Ramazan Bayramının 2. Günü tahliye edeceğimi taahhüt ediyorum” şeklindeki bir ifade, geçerli kabul edilir. Ancak, muğlak ifadeler tahliye taahhütnamesini geçersiz kılar. “Fenerbahçe şampiyon olduğunda...” ya da “Kör buzağı topalladığında” gibi ifadeler kabul edilmez.

“Temmuz 2022” gibi tarihlerin geçerliliği tartışmalı olmakla birlikte, Yargıtay, bu şekilde bir tarihin Temmuz ayının son gününü belirttiğini kabul ederek taahhütnameyi geçerli kabul etmiştir. 5 yıllık süreli imzalanan bir kira kontratında, kiracının kira sözleşmesi düzenleme tarihinden 3 yıl, hatta 1 yıl sonrası için dahi tahliye taahhütnamesi verilebilir ve bu geçerlidir.

- Tarih Kısmı Boş Olan Taahhütler Geçerli midir? Tarih kısmı boş olan Tahliye Taahhütleri’nin ev sahibi tarafından sonradan doldurulmasını Yüksek Mahkeme, hukuka uygun görmektedir ve biz de bu görüşe katılıyoruz. Ancak taahhüdün geçerliliği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu “Kesin Hükümsüzlük” veya irade sakatlıklarından olan mülga kanundaki ifadesiyle, “Hata”, “Hile”, “İkrah”, güncel ifade ile “Yanılma”, “Aldatma” ve “Korkutma” hallerinin ispatı ile taahhüdün geçersizliği kabul edilebilir.

Ancak irade sakatlığı ile taahhüt verdiğini iddia eden kiracı, bu sözleşmeyi düzenleme tarihinden 1 yıllık süre içerisinde iptal ettirmesi gerekmektedir.

- Kiralananın Aile Konutu Olmasının Tahliye Taahhüdüne Tesiri Var mıdır? Kiralanan yerin aile konutu olması halinde, kira sözleşmesinde ismi yazan eşin tek başına Tahliye Taahhüdü’nü imzalaması yeterli değildir. Her iki eşin de imzasının alınması gerekir. Aksi halde, Tahliye Taahhüdü’ne dayanılarak aile konutu tahliye edilemez.

- Kiracı Taahhüt Ettiği Tarihte Tahliye Etmezse Ne Yapmak Gerekir? Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde tahliye talebiyle icra takibi başlatılmalı ya da doğrudan tahliye davası açılmalıdır.

Bu süre kaçırılırsa, kiracının tahliye taahhüdüne dayanarak tahliyesini isteme hakkınız düşer. Bu bir aylık süre içerisinde, kiracıya bildirimde bulunarak dava açılacağı ihtar edilirse, dava açma süresi, kira yılı boyunca uzamış olur.

- Kiracı Tahliyeye İtiraz Ederse Ne Yapılmalı? Kiracı kendisine gönderilen tahliye emrine, taahhütnamedeki imzanın kendisine ait olmadığına ve/ veya taahhüdün düzenlenme tarihine itiraz etmemişse, bu itirazın kaldırılması için icra hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. Söz konusu taahhüt noterde yapılmamışsa ve kiracı, Tahliye Taahhüdü’ndeki imzaya ve/veya taahhüdün tarihine itiraz ederse, bu itirazın kaldırılması için icra hukuk mahkemesinde değil, sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması gerekir