Avrupa Birliği (AB) sürdürülebilir finans çerçevesinin temellerini geliştirmek ve güçlendirmek için yeni bir önlem paketi ortaya koydu.

2050 yılına kadar iklim açısından nötr ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş, AB genelinde şirketler ve vatandaşlar için yeni fırsatlar sunuyor. Birçok şirket ve yatırımcı, sürdürülebilir yatırımın büyüyen boyutunun da gösterdiği gibi, sürdürülebilirlik yolculuğuna şimdiden başladı. Bununla birlikte, şirketler ve yatırımcılar da bu geçişte, özellikle yeni açıklama ve raporlama gerekliliklerine uyum söz konusu olduğunda zorluklarla karşılaşıyor.

Bu nedenle paketin amacı, geçiş projeleri ve teknolojilerinin özel finansmanını teşvik ederken, AB sürdürülebilir finans çerçevesinin şirketleri ve finans sektörünü desteklemeye devam etmesini sağlamaktır. Özellikle, Komisyon en son toplantısında AB Taksonomisine ek faaliyetler ekliyor ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESGEnvironmental, Social and Governance) derecelendirme sağlayıcıları için sürdürülebilir yatırımlar için piyasada şeffaflığı artıracak yeni kurallar öneriyor.

Paket, sürdürülebilir finans çerçevesinin sürdürülebilirliğe geçişlerine yatırım yapmak isteyen şirketler için işe yaramasını sağlamayı amaçlıyor.

AB TAKSONOMİSİ

AB Taksonomisi, AB’nin sürdürülebilir finans çerçevesinin temel taşı ve yatırımların yeşil geçiş için en çok ihtiyaç duyulan ekonomik faaliyetlere yönlendirilmesine yardımcı olan önemli bir piyasa şeffaflığı aracıdır. Komisyon, iklim dışı çevresel hedeflerin bir veya daha fazlasına önemli katkı sağlayan ekonomik faaliyetler için yeni bir AB Taksonomi kriterleri setini prensip olarak şu şekilde onayladı: • Su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, • Döngüsel ekonomiye geçiş, • Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, • Biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonu. Bunu tamamlamak için, Komisyon, özellikle imalat ve ulaşım sektörlerinde olmak üzere, şimdiye kadar dahil edilmeyen iklim değişikliğinin hafifletilmesine ve adaptasyonuna katkıda bulunan ekonomik faaliyetleri genişleten AB Taksonomi İklim Delegasyonu Yasasında hedeflenen değişiklikleri kabul etti. Altı çevresel hedefin tümünü kapsayan daha fazla ekonomik faaliyetin ve sonuç olarak daha fazla ekonomik sektör ve şirketin dahil edilmesi, AB’de sürdürülebilir yatırımların ölçeklendirilmesinde AB Taksonomisinin kullanılabilirliğini ve potansiyelini artıracak.

ESF FAKTÖRLERİ

ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim- Environmental, Social and Governance) derecelendirme sağlayıcılarının düzenlenmesi için teklif ESG derecelendirmeleri, örneğin yatırım stratejileri ve ESG faktörlerine ilişkin risk yönetimi hakkında yatırımcılara ve finansal kurumlara bilgi sağladığı için AB sürdürülebilir finans piyasasında önemli bir rol oynamaktadır. Komisyon, ESG derecelendirme piyasası şu anda şeffaflık eksikliğinden muzdariptir ve Komisyon, ESG derecelendirme faaliyetlerinin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmak için bir yönetmelik önermektedir. Bu yeni kurallar, yatırımcıların sürdürülebilir yatırımlar konusunda daha bilinçli kararlar almalarını, hizmetlerin kalitesini ve güvenirliğini sağlayacak. Ayrıca teklif, AB’deki yatırımcılara ve şirketlere hizmet sunan ESG derecelendirme sağlayıcılarının Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA- European Securities and Markets Authority ) tarafından yetkilendirilmesini ve denetlenmesini gerektirecek.

GEÇİŞ FİNANSMANI

Bugünkü paket aynı zamanda AB yasal çerçevesinin geçiş finansmanını kolaylaştırmak için nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Bugünün geçiş finansmanına ilişkin tavsiyeleri, şirketler ve finans sektörü için pratik örneklerin yanı sıra yol gösterici olmayı da amaçlıyor. Bunlar, şirketlerin yatırımları geçişe yönlendirmek ve iklim değişikliği ve çevresel bozulmadan kaynaklanan risklerini yönetmek için gönüllülük temelinde AB sürdürülebilir finans çerçevesinin çeşitli araçlarını nasıl kullanabileceklerini göstermeyi amaçlıyor. Amaç, yalnızca hâlihazırda güçlü sürdürülebilirlik siciline sahip şirketler için değil, aynı zamanda farklı başlangıç noktalarında olan, sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek için güvenilir planları veya hedefleri olan şirketler için geçiş finansmanını kolaylaştırmak.