Rekabet Kurulu, 9 Eylül 2021’de yetkili satıcılarının çevrim içi pazaryerleri üzerinden satış yapmasını engellemek ve yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar vermişti.
Bugün ise Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin söz konusu soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştiriliyor.
Rekabet Kurumu Başkanı Küle, sözlü savunmadan önce yaptığı açılış konuşmasında, Arçelik Pazarlama A.Ş. hakkında yeniden satış fiyatı belirlemek amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını hatırlattı.
Küle’nin iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere söz verdiği Soruşturma Heyeti ise yetkili satıcıların çevrim içi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanmasına ilişkin eylemleri bakımından Arçelik tarafından sunulan nihai taahhütlerin kurulun 8 Eylül 2022’de aldığı karar ile bağlayıcı hale getirilerek, söz konusu eylem bakımından soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiğini belirtti.

Arçelik 4. maddeyi ihlal etti
Soruşturma Heyeti, soruşturma kapsamında incelenen yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik olarak elde edilen deliller ve savunmalar, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek Arçelik tarafından yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğini aktardı.
İdari para cezası uygulanmalı
Heyet, bu çerçevede Arçelik hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaştı.
Arçelik’in gayri safi gelirinin binde 5’i ila yüzde 3’ü arasında idari para cezası istendi
Heyet, Ceza Yönetmeliği’nin 5. maddesi çerçevesinde, temel para cezası oranının Arçelik’in gayri safi gelirinin binde 5 ila yüzde 3’ü arasında belirlenebileceğini ve aynı maddeye göre cezada artırım yapılmasına yer olmadı sonucuna ulaştı.
Ağırlaştırıcı ya da hafifletici unsur yok
Soruşturma Heyeti ayrıca Ceza Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca temel para cezasına uygulanacak herhangi bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığını söyledi.