Son günlerde Filistinli Arapların 'Türklere ihanet ettiği' iddiasını çürüten arşiv belgesini Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, sosyal medya üzerinden, “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf” başlığıyla paylaştı.

F8TZV5dXEAABd0i

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasının ardından sosyal medya üzerinden de Filistinli Arapların tarihi geçmişte Türklere ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal tarafından paylaşım yapıldı. Prof. Dr. Ünal yaptığı paylaşımda, “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf” notunu düştü. Tarihi telgrafta paylaşımında 1. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı.

F8TZV5xW8AA0xgRKudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafi.
Mahreci: Kudüs
Numara: 18211
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Düvel-i muhâsamaya karşı i'lan-1 cihâd hakkındaki fetvâ-yı şerîfeyi muhtevî emr-i âlî-i telgrafîlerinin vürûduyla beraber bugün memleketin ulemâ ve eşrâfi ve me'mûrîn ve Asâkir-i Osmâniye ve Ahâlî-i İslâmiye Harem-i Şerîf havlusunda cem' ve da'vet ve fetâvâ-yı şerîfe kadı ve müftü efendiler tarafından ihtifâlât-1 fâika ile kırâ'at ve münderecâti i'lân ve cihâdın fezâil ve mezâyâsı cümle hâzırûna ifhâm edilerek muhâfaza-i dîn û devlet uğurunda fedâ-yı cân ve mâla hâzır ve müheyyâ olduklarını kemâl-i neşât ve hâhişle beyân eylemişlerdir. Müte'âkiben hâzırûn ve şu ihtifâle iştirak eden asâkir-i nusret-meâsir-i mülûkâne mûzika-i nişâne-i hamâset terennüm ederek muhteşem bir alay ile memleket içinde cevelân ile ve sancaklar ile kışla-i hümâyûna azîmetle orada dahi ulemâ ve hutebâ ve şu'arâ taraflarından hamâset-kârâne nutuklar ve du'âlar edilmiş ve o sırada tebe'a-i Osmaniye efrâd-1 gayr-1 müslimesi dahi gelerek hissiyât-ı merbûtiyet ve sadâkatlarını izhâr eyledikleri gibi kışla-i hümâyûna da'vet olunan Almanya ve Avusturya konsolosları dahi zât-ı seniyye-i pâdişâhîye ta'zîmât ve muzafferiyet-i Osmâniye için temenniyât-1 ihlâs-kârânede bulunmalarıyla kendi hükümdârlarına karşı da tarafımızdan tezkîr-i ta'zîmât ve muvâlât olunmşu ve ihtifâlât-ı mezkûre memleketde büyük bir hüsn-i telakkîye mazhariyetle hüsn-i hitâm bulunmuş olduğu ma'rûzdur.
Fî 5 Teşrîn-i sânî sene [1]330
Kudüs Mutasarrıfı Macid
18 Kasım 1914 BOA., DH.SYS., 123-12/35