Özel sigortalar konusunda devletin önemli teşvikleri var

Tüm vatandaşların sosyal güvenliklerinin sağlanması konusunun anayasada güvence altına alınmasının yanı sıra özel sigortalarla ilgili de devletin sağladığı önemli avantajlar var. Bireysel Emeklilik Sistemi BES’e olan %30’luk önemli devlet katkısı bunlardan sadece biri. Ayrıca devlet vergi istisnası muafiyetleri ve gider indirimiyle özel sağlık ve hayat sigortalarını teşvik ediyor. Poliçesi olan pek çok kişi bu haklarını bilmiyor ve bu haklardan yararlanma yoluna gitmiyor.

Poliçe sahipleri daha az vergi ödüyor

Çalışanlar kendileri ve aile fertleri için yaptırdıkları hayat sigortası ile sağlık sigortasına ödedikleri primleri gelir vergisi matrahından düşme hakkına sahipler. Böylece daha az vergi ödeyerek, sigorta primi masraflarından bir kısmını geri alabiliyorlar. Bu haktan yararlanmak için ücretli çalışan veya gelirlerini yıllık gelir beyannamesi ile bildiren mükelleflerden olmak gerekiyor. Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. Maddesinde bu indirimlerin oranları belirlenmiş durumda.

Primlerin yıllık tutarı yıllık asgari ücreti aşmamalı

Kanunun ilgili maddesine göre bireysel emeklilik sistemi dışında şahıs sigorta poliçelerine ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık asgari ücretin yıllık toplamı tutarını aşmaması gerekiyor. Bunun dışında ücretli çalışanların kendisi, eşi ve çocuklarına ait hayat sigortası poliçelerine ödedikleri primlerin %50’si vergiden düşebiliyor. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil sigortası poliçeleri içinse ödenen primlerin tamamı gelir vergisi matrahından indirilebiliyor.

Ödeme günü ayrıntısına dikkat

 

Primlerin vergi matrahının tespitinde indirimde kullanılabilmesi için gelirin elde edildiği dönemde gerçekleşmesi ve ilgili dönemin sonuna kadar ödenmesi gerekliliği var. Dolayısıyla ücretlere ilişkin indirim uygulanabilmesi için en geç ilgili ayın sonuna kadar ödenmiş olması gerekiyor. Aylık olarak hesaplanan söz konusu prim tutarı, ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği ay dahil olmak üzere, izleyen aylarda ücret matrahının tespitinde dikkate alınıyor. Şahıs sigorta priminin birkaç aylık veya yıllık dönemler halinde defaten ödenmesi halinde, yapılan prim ödemesinin tutarı, ödeme belgesinin işverene verildiği tarihten sonraki primin ait olduğu aylara bölünmek suretiyle, indirime konu olabilecek aylık tutar tespit ediliyor.

Maaşın dışındaki ücretler üzerinden de indirim var

İndirimle ilgili prim tutarının tespitinde dikkate alınacak ücret, işveren tarafından çalışana ödenen maaş, prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi ödemelerin brüt tutarlarının toplamından oluşuyor. Gider karşılığı yapılan harcamalar ise kapsam dışı kalıyor. Şahıs sigorta priminin birkaç aylık veya yıllık dönemler itibarıyla defaten ödenmesi halinde, yapılan ödemenin bir aylık tutarı belirlenip her bir aya isabet eden miktar, o aylara ait çalışan hissesi olarak hesaplanan limiti aşmamak şartıyla ücret matrahından indirim yapılıyor.

Çalışanın eline geçen net ücret artıyor

Ücretli çalışan kendisi, eşi ve çocukları için ödediği sağlık ve hayat sigortası primlerini ilgili şartlar dahilinde vergiden düşebildiği için işverenin kendisine ödediği net ücret artıyor. Net ücretin artabilmesi için çalışanın, sigorta ödeme belgelerini işyerine teslim etmesi gerekiyor. İşveren bu belgelere dayanarak matrahta indirim yapıyor ve çalışanı adına daha az vergi veriyor. Bir sonraki ay geldiğinde ise bu durum çalışanın bordrosuna yansıyor. Diğer yandan hayat ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirilmesi hakkından memurlar da yararlanabiliyor.