Hazine ve Maliye Bakanlığının "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıklar kamu görevlilerinden geri alınacak. Buna göre harcama birimi, alacağın takip ve tahsili için fazla ödemenin tespit edildiği ya da tespite ilişkin belgenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde tespite ilişkin belgeleri bu konuda yetkili birime gönderecek. Yersiz ödemeler, genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde faiziyle kamu görevlilerinden tahsil edilecek. Aylıklarını tam olarak alıp ay başından sonra görevinden ayrılanlar için peşin ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı geri alınacak. Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların çalışılmayan süreye ait genel sağlık sigortası primleri için kişiler borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan iade talebinde de bulunulmayacak.
Tebliğe göre memuriyeti sona erenlerin SGK’ya ödenmiş genel sağlık sigortası priminin çalışılmayan süreye ait kısmı kayıt edilerek, bu tutarlar kamu görevlilerinden tahsil edilecek.
Kamu görevlilerine yapılan fazla veya yersiz aylık ödemelerinden doğan alacaklarda faiz miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse ödeme yıllık yüzde 12 üzerinden yapılacak. Borçlu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşecek. Harcama birimince tespit edilen fazla veya yersiz aylık ödemesinin takip ve tahsil işlemleri için takibe yetkili birime bildirim yapılıncaya kadar söz konusu alacak, kamu görevlilerince rızaen ödenebilecek. Rızaen ödenmemesi halinde harcama birimince gönderilen belgelere istinaden takibe yetkili birimce alacak takip dosyası açılacak, ilgili adına borç kaydedilmek üzere 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine bildirilecek.