banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

12.02.2021, 12:39 1668

Madeni yağların lojistiği

Petrolden üretilen madeni yağların lojistiği tehlikeli, ruhsata tabi ve denetimle ürünlerin lojistiği grubuna girmektedir. Bu konuda çeşitli kanun ve yönetmelikler hazırlanmıştır ancak madeni yağların lojistiği ile ilgili olarak 2 Şubat 2011’de 27844 sayı ile hazırlanan tebliğ işin emelini kapsamaktadır.

Bu tebliğ ile üretilen ve ardından piyasaya sunumu yapılan madeni yağların hatalara yol açmayacak çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile lojistiğinin yapılmasını sağlamak kurallara bağlanmıştır. Amaç ürünlerin sahip olmaları gereken teknik niteliklerinin, ambalaj bilgilerinin ve piyasaya sunumunun kurallarının belirlenmesidir.

Madeni yağ üretim faaliyetinin yapılması ve bu amaçla tesis kurulması ve/veya işletilmesi için lisans alınması zorunludur. Aynı şekilde depolamasını ve taşımasını yapacak olan lojistik firmaları da lisans almak zorundadır. Bu lisans yeterlilik koşullarının belirlenmesi amacıyla ve piyasaya güvenli ürün arz etmek zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır.

Bu amaçla ürünün özellikleri, çevreye yapacağı etkiler, izlenebilirliği, kullanımı, bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ambalajlarda belirtilmelidir. Ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici gruplarının bilgilendirilmesine yönelik bilgiler de bulunmalıdır.

Madeni yağ üreticileri, satıcıları ve depolayanlar üretimini ve satışını yaptıkları madeni yağlar için üretim, satış, stok ve ithalat formlarını, madeni yağ ithalatçıları ise piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağlar için ise ithalat, satış ve stok bilgi formlarını oluşturmak zorundadır. Firmalar oluşturdukları bu formları, üçer aylık dönemler itibariyle izleyen ayın 15. günü akşamına kadar tebliğ eki form formatında, yazılı ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı’na göndermek zorundadır

Lojistikçileri ilgilendiren bir başka konu da ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili olan idarelerden, usulüne uygun olarak alınmış, gerekli izine, onaya ve durumuna uygun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’na sahip olunmasıdır. Ruhsatı olmayan depolarda madeni yağ depolaması yapılamamaktadır.

Bir madeni yağın ilgili mevzuat gereklerine uygun olmasına rağmen, temel gerekleri karşılamadığı ve çevre ve insan sağlığı için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise ülke sınırları içinde bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklanır. Kontrol sonucunda ürünün çevre ve insan sağlığı yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Lojistik firması ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını, ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Madeni yağ lojistiği ihtisas gerektiren, izinlere tabi bir lojistik hizmettir. Riskleri fazladır. Çok dikkatli planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)