banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

19.02.2020, 11:40 69

İşçi periyodik sağlık kontrolünden kaçınabilir mi?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, “Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür”. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417 nci maddesine göre de “işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür”.

Tüm bu Yasal düzenlemelere karşın işçi haklı bir mazereti yokken işyerinde tüm işçilere uygulanan periyodik sağlık kontrolünden keyfi olarak kaçınması hem doğruluk ve bağlılık ilkesine hem de iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesine aykırılık oluşturur. Bu bağlamda İşçinin uyarılara rağmen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara uymaması (İşK m.25/II-h), aynı şekilde işçinin kusuruyla iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi işveren açısından iş sözleşmesinin feshinden haklı neden oluşturur (İşK m.25/II-i).

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin 1/3/2017 tarihli ve 2016/206 Esas ve 2017/76 sayılı Kararı da aynı yöndedir. Sonuç olarak işçinin periyodik sağlık kontrolünden keyfi olarak kaçınması doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış sayılacağı gibi iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğüne de aykırılık oluşturur. Bu nedenle periyodik sağlık kontrolünden keyfi olarak kaçınan işçinin iş sözleşmesinin işverence feshi haklı nedene dayanır.

Yorumlar (0)